Wednesday, January 9, 2008

ฉันเอง

ฉันเป็นประชาธิปไตย
เราเป็นประชาธิปไตย
ทุกคนเป็นประชาธิปไตย
แต่ฉันเป็นประชาธิปไตย "กว่า"

ฉันมีสิทธิ์
เรามีสิทธิ์
ทุกคนมีสิทธิ์
แต่ฉันมีสิทธิ์ "กว่า"

ฉันเป็นชาวพุทธ
เรานับถือศาสนาพุทธ
ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ
แต่ฉันนับถือศาสนาพุทธ "กว่า"

ฉันทำดี
เราทำดี
ทุกคนทำดี
แต่ฉันทำดี "กว่า"

ฉันเป็นคนรักชาติ
เราเป็นคนรักชาติ
ทุกคนเป็นคนรักชาติ
แต่ฉันรักชาติ "กว่า"

ฉันรับฟังความเห็น มีความเห็น
เรารับฟังความเห็น มีความเห็น
ทุกคนรับฟังความเห็น มีความเห็น
แต่ฉันรับฟังความเห็น มีความเห็น "ถูกต้องและดีกว่า"

ฉันเป็นเจ้าของประเทศ
เราเป็นเจ้าของประเทศ
ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ
แต่ฉันเป็นเจ้าของประเทศ "กว่า"

ฉันไปเลือกตั้ง
เราไปเลือกตั้ง
ทุกคนต้องไปเลือกตั้ง เลือกใครก็ได้
ผลออกมาจะเป็นใครก็ได้
ที่ฉันบอกว่า "ใช่"
เพราะฉันเป็นเจ้าของประเทศ "กว่า"
จึงรู้ว่าเลือกใครจึง "ดีกว่า"

No comments: