Monday, January 7, 2008

อันเถาวัลย์พันเกี่ยว ...

เถาวัลย์มิอาจเป็นเถาวัลย์
หากไม่มีไม้หลัก ต้นไม้ใหญ่-น้อย
ไม้ซี่รั้ว-เหล็กซี่รั้ว
ให้เถาวัลย์เลื้อยขึ้นมาเกาะ

ไม่ว่า "หลัก" เหล่านั้นจะยืนอยู่ทิศใด
เส้นทางของมันจะ "เลื้อย" พันเพื่อเกาะ "หลัก" ให้แน่น
พยุงตนให้พุ่งยอดขึ้นหาฟ้า
หมุนตัวในทิศทาง "ย้อนเข็มนาฬิกา"

เคยมีคนจับมันหมุน "ตามเข็มนาฬิกา"
ก็ได้ ... แต่ก็เท่าที่ "คนทำ"
จากนั้นมันก็หมุนตัว "ทวนเข็มนาฬิกา" ตามเดิมต่อไป

นาฬิกาสังสัยนักว่า
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหนอ?

No comments: